Διαγωνισμός «Shellfie»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CORAL AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»και το διακριτικό τίτλο «CORAL A.E»(εφεξής η “Coral”) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12Α, Τ.Κ. 15124), όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ελευθέριο Γιαννακουδάκη και Νικόλαο Κορίζη, σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» (εφεξής η “McCann”) που εδρεύει στο Χαλάνδρι (οδός Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους κ.κ. Χαράλαμπο Παριανό και Θεόκριτο Χατζίρη

διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Shellfie» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Μαρίνα Σταυριανού (οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 23-25, Αθήνα, τηλ. 210 3817009 και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.shellfie.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Α. Όροι του Διαγωνισμού

1 . Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού, ορίζεται από την Πέμπτη, 24/11/2016 15:00 μέχρι και την Κυριακή 18/12/2016 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Coral, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

2. Η Coral έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών, επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Coral και της McCann, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

4 . Όσοι χρήστες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο, όπου θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Σύνδεση μέσω Facebook login στο web site του Διαγωνισμού επιλέγοντας το εικονίδιο «Σύνδεση με Facebook» και στη συνέχεια θα καλούνται να δημιουργήσουν την δική τους «Shellfie» χρησιμοποιώντας κάποια φωτογραφία που θα αντλούν από το Facebook λογαριασμό τους και ενσωματώνοντας την σε κάποια από την φωτογραφία δεκαετίας της επιλογής τους. Κατόπιν δημιουργίας της φωτογραφίας θα οδηγούνται στη Φόρμα Συμμετοχής όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία τους : «Όνομα», «Επίθετο», «e-mail», «Κινητό Τηλέφωνο». Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποδεχτούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Προαιρετικά, θα μπορούν να επιλέξουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για καύσιμα και υπηρεσίες των πρατηρίων Shell.

Η κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν ισούται με μια συμμετοχή.

Το κάθε μοίρασμα της φωτογραφίας ισούται με μια επιπλέον συμμετοχή.

Οι κοινοποιήσεις (Facebook shares) των φωτογραφιών δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 50 (πενήντα) συνολικά ανά χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Στο τέλος της ενέργειας ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώσει τόσες συμμετοχές, όσες οι φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί, συν έως 50 επιπλέον συμμετοχές από τα Facebook Shares.

Ο κάθε συμμετέχων, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους συμμετοχής, έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

Θα ακυρώνονται συμμετοχές, οι οποίες, κατά την κρίση του Διοργανωτή , αποτελούν προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Επιπλέον, ο Διοργανωτής πρόκειται να διαγράφει φωτογραφίες που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών

5. Σκοπός του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες είναι να κερδίσουν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Θα ανακηρυχθούν 10 νικητές μετά από κλήρωση.

6. Οι αναλυτικοί όροι του Διαγωνισμού, η ημερομηνία κλήρωσης, τα δώρα και περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή και το Διαγωνισμό είναι διαθέσιμα πατώντας τον υπερσύνδεσμο(link) «Όροι Διαγωνισμού».

Β. Νικητές – Κληρώσεις – Παραλαβή Δώρων

Το δώρο που κερδίζουν 10 νικητές έκαστος είναι καύσιμα αξίας 100 ευρώ.

H Coral θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον νικητή (στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην Φόρμα Συμμετοχής), προκειμένου να ενημερωθεί για την ακριβή διεύθυνση που επιθυμεί ο νικητής να του αποσταλεί το δώρο.

Κλήρωση

Η κλήρωση για τους 10 νικητές θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/12/2016 στις 15:00 μμ στα γραφεία της Διαφημιστικής (Ύδρας 2 και Κηφισίας 280 Χαλάνδρι Αττικής) και θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) στον Δικτυακό Τόπο και στην σελίδα ShellSmartClubGreece στο Facebook .

Νικητής Κλήρωσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 νικητές και 10 επιλαχόντες, οι τελευταίοι κατά σειρά προτεραιότητας.

Στο τέλος της κλήρωσης, ο νικητής θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί, θα πραγματοποιηθεί ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα της Coral στο Facebook με την ονομασία ShellSmatClubGreece και θα υπάρξει τηλεφωνική κλήση από την Coral για να διευθετηθεί ο τρόπος που θα παραλάβει το δώρο του.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του post ή σε περίπτωση που ο νικητής δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Η Coral σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες όπως έχουν αναδειχθεί κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον 1ο επιλαχόντα του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τις 30/12 10:00, ή σε περίπτωση που ο 1ος επιλαχόντας δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, κ.ο.κ.

Δ. Συνολική κατάταξη

Η σχετική με το Διαγωνισμό κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση σχετικού αρχείου στο οποίο θα περιληφθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κα Μαρίνας Σταυριανού Θεμιστοκλέους 23-25 & Ακαδημίας, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Αττικής 210 3817009). Τα ονόματα των νικητών (ημερησίων και νικητή της κλήρωσης) θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών χρήσης των δώρων τους. Η Coral διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αξιοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

Ε. Ακύρωση Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως προκειμένου να αξιοποιήσει το δώρο του.

(ε) σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι του μηνύματος του κάθε δώρου που θα σταλούν στον νικητή.

Στ. Δώρα Διαγωνισμού

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που η Coral και/ή η McCann για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης τους, δεν μπορούν να δώσουν τα δώρα για τα οποία έχουν δεσμευτεί, τότε έχουν το δικαίωμα να τα αντικαταστήσουν με άλλα, αντίστοιχης αξίας.

Ζ. Ευθύνη

Τα δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Εταιρίας. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, η Coral, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική, υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.

Οι νικητές που δεν έχουν προβεί σε χρήση του δώρου τους έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μήνυμα του κάθε δώρου, χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού και τόσο η Coral όσο και η McCann απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της αξιοποίησης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Coral παύει να υφίσταται. Η Coral δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Coral δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο Α.4 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Coral και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Coral και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων/χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχτεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε αξίωση τους έναντι της Coral και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Coral και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τον Δικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης συμμετοχών.

Η. Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (ενδεικτικώς, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) πρόκειται να συλλεχθούν από τη Coral και τη McCann, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και εν γένει της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας πελατών του Smart Club, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συναινούν εκ των προτέρων στην επικοινωνιακή χρήση της εικόνας ή του ονόματός τους αναφορικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης χωρίς ειδική αμοιβή. Η Coral διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό Τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Coral να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Θ. Επίλυση Διαφορών

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Coral. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δε δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.